Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cliquez ici pour la version Francaise

  BA SANGO/INFOS

MFUMU NKUSU NA EMISSION YA MAMA BALANGA

- BOKUTANI YA BAKAMBI YA MANGOMBA YA LOBIKO YA BAYINDO NA NKAMBA

- MILULU YA MFUMU KIMBANGU NA LIEGE/BELGIQUE NA BAYINDO NIONSO YA DIASPORA CE 13 OCTOBRE 2012

 

- BA EMISSION BAYINDO BOLAMUKA YA SIKA NA MFUMU NKUSU EZALI DEJA DISPONIBLE KOBANDA SANZA OYO YA JUIN

TANGA NIONSO

 

 

 

  MFUMU KIMBANGU MOKONZI MPE MOBIKISI NA BISO

Yaya Kimpa vita VU.VA.M.U
VU: VUTUKA= ZONGA
VA: VANA = NA
M : MPAMBU= ESIKA
U : UVIDILA = OBUNGELA

Vuvamu elakisi nini?
Vuvamu elakisi kaka zonga kaka na esika oyo obungela.

 

Vuvamu ezali nini?
Awa tozali kopesa ndimbola ya Vuvamu na ba lolenge:

- Vuvamu Etinda

- Mpe Vuvamu lisanga (to mpe eteyelo ya bayindo)

 

1. Vuvamu Etinda

Vuvamu ezali etinda ya Tata Mokeli na loposo moyindo na makita maye masalemaka na MPEMBA-KALUNGA na 1704. Etinda yango ezali kotinda ete Moyindo nionso bisika azali, azonga na esika tobungela.

Na eteni oyo esengeli tomituna mituna pona koyeba tobungela wapi ? Ndenge nini ? Pona nini ?
Pona koyanola mituna miye, toko dimbola ete tobunga le 03 Mai 1491 na Mbanza Kongo na Mokonzi Nzinga Nkuwu oyo amikitisaki penza makasi, andimaki kotika Bozambe ya Bakoko na biso ya kombo ya Nzambi A  Mpungu Tulendo, Maweja Nangila, Nvidi Mukulu, Nzakomba, Akongo mpe amibatisaki epayi mundele oyo azalaki moyibi, escroc, motinda ya Vatican oyo ayaki na bosatana. Nde alogwaki Nzinga Nkuwu mpe akomaki Joa Ier. Nde na bongo esalemaki mpe epayi ya Bayindo nionso.
Tala lolenge tobungelaki mpe tokoma bawumbu ya ba loposo misusu.

 

BATINDAMI YA VUVAMU

Uta mobu 1704, Etinda ya Vuvamu epeamaki na batindami ebele ezala na eteni ya Bonzambe mpe na eteni ya politique. Nakati na bango tokoki kotanga baye oyo :

- YAYA KIMPA-VITA : azuaki etinda na 1704 na BANZA KONGO na Kongo. Batumbaki ye na moto elongo na muana na ye mpe na secretaire na ye mua 2 Juillet 1706 epayi ya ba mundele ya ba mputulukezo.

- MFUMU KIMBANGU : abandaki mosala mua 06 Avril 1921 na mboka KAMBA na R.D.CONGO. Akufaki na boloko mua 12 octobre 1951 na mboka Lubumbashi sima ya bosali mibu 30 ya kobeta, ya koniokuama mpe ya bokolo.

- MBUTA KASA-VUBU na 1951 na Kinshasa, azalaki mokambi ya mboka R.D.Congo uta 1960 kino 1965. Azuaki etinda na eteni ya politique mpe abundaki pona maye matali lipanda ; kasi abebisaki na eleko y aya lipanda na bondimi kotika bonzambe ya bapaya na mabele na biso

- MBUTA LUMUMBA (Patrice Emery) na 1961 na Kinshasa, azalaki mokambi ya mboka molandi uta 1960 à 1961, azuaki etinda na eteni ya politique mpe abundaki pona maye matali lipanda.  Babomaki ye mpe bakataki nzoto na ye mike mike epayi ya loposo pembe mua 17 Janvier 1961.

- MBUTA MOBUTU SESE SEKO na 1971 na  Kinshasa, akambaki mboka Zaire kobanda 1965 kino 1997. Abundaki na nzela ya retour à l'authenticité na politique mpe na Bonzambe.

- Et MFUMU NKUSU KIAMBU ZALA MPANDA NA NGOLA uta 1981 kino mokolo mua lelo. Azuaki etinda na mboka Mbanza-Ngungu na R.D.Congo.  Azalli kokoba mosala ya Mfumu Kimbangu mpe ya baye banso balekaki liboso. Azali kobundela eteni ya religion, politique mpe technologie.

 

2. Vuvamu lisanga (Eteyelo)

Vutuka Vana Mpambu Uvidila “VU.VA.M.U” ezali lisanga oyo na nzela ya Mfumu Nkusu Kiambu Nzalampanda Ne N’Songi A Nzila ekelami na tina ya lisiko ya bayindo to mpe pona lobiko ya loposo moyindo omokili mobimba.

Pona nini lobiko ya Bayindo?
Pamba te Moyindo akomi na nse ya ba loposo nionso na mokili, Moyindo akomi omokolo mua lelo elembo ya pasi mpe ya minioko, Moyindo azali lisusu na nguya te, Moyindo akomi mowumbu ya ba loposo misusu,…
Nzoka nde, Moyindo yango avandi na mabele na ye oyo etonda nkinta ya ndenge na ndenge, bibale, ba zamba, ba niama ya motindo na motindo, mpe bongo na bongo.
Kasi Moyindo yango akomi eloba bakoko na biso lokola « Soso ezali kolela nzala  na kati ya saki ya ngumba», lokola « Mbisi na kati ya ebale azali kolela posa ya mayi »

Bowumbu mpe minioko yango ewuti na lolenge oyo Bayindo bayambaki mpe bamikotisa na biyamba to mpe Bonzambe ya bapaya (Christianisme, Islam, Bouddhisme,…).
Pona kososola malamu maye tozali koloba esengeli Bayindo bolanda maye tozali koloba na bokebi penza po ete bososola mpe bokota elongo na biso na kati ya etumba oyo.

Uta Tata Mokeli akeleki likolo na nse, tokomona ete sima ya bokeli ba nzete mpe bibuele ya lolenge na lolenge ya kokesana; Tata Mokeli akelaki mpe Bantu na ba loposo ya ndenge na ndenge, ndakisa: loposo Moyindo, loposo Mosaka mpe loposo Pembe. Nde na sima ba loposo misusu ekoya kobotama na nzela ya bosangani ya ba loposo iye.  
Loposo na loposo azali na Nzambe na ye, Bakoko na ye ya yambo, mabele na ye, nkota na ye oyo ezali ya kokesana na ya ba loposo misusu.
Loposo na loposo asengeli kotosa Tata Mokeli, Nzambe na ye, kokela, kotombola mabele na ye, kosalela biye binso bizali kuna na botosi ya Mibeko mia Bikela.

Nde na tina wana, na nzela ya botosi T.M mpe Nzambe ya bakoko na biso, mpe lisusu na botosi Mibeko Mia Bikela; Bakoko na biso yambo loposo pembe aya (yambo ya mobu 1482), bazalaki na nguya, buania, mayele, batombolaki mabele na biso, bakelaki mpe bamisalelaki biye binso bazalaki na yango posa, ndakisa: Mopanga, mbeli, bwato, bilamba, basani na ba nzungu, bibeteli mindule (instrument de musique), bikeko, ba ndaku mpe bongo na bongo.
Mpe tokoki kobosana te ete eleko ya mabende (la métallurgie) epayi ya Bayindo elekaka na mibu 920 yambo ya boyeyi ya Yesu mobikisi ya Israel (920 ans avant J.C).
Nakotalaka, tokomona ete Bayindo bazalaki mpe na lolenge na bango ya bokambi ba mboka mpe Batu (systeme politique) oyo ezali penza makasi mpe ebandaka kobatela bana ya mboka mpe kokokisa baposa na bango.
 
Nde na bongo pasi mpe bowumbu ya Bayindo ekobanda na mobu 03 Mai 1491 na Mbanza Kongo na nzela ya mokonzi Nzinga Nkuwu oyo adimaki komikitisa mpe komibatisa epayi ya mundele mpe moto muke ya loposo mundele oyo alataki kazaka ya lokuta ya mosaleli ya Nzambe. Nzoka nde azalaki mosali ya Nzambe te kasi mosaleli ya Vatican oyo azalaki na nguya ya bosatana ya loposo pembe.

Na bongo, mingi tokotunaka motuna pona nini loposo pembe akuayeyisaki bakoko na biso bango baye bazali na nguya?
Nzoka nde soki maye oyo masalemaki ezalaki bongo na tina ya  bofuti niongo ya mibu 430 oyo Bakoko na biso bakotisa   loposo pembe na nzela ya bana Israel na bowumbu na kati ya mabele na biso Ezipiti otango ya kala(Genèse 32 :22-29).
Ezipiti yango evandaki bongo bakoko na biso oyo bakotisaki bana ya Israel na bowumbu ya mbula 430 (Exode 12: 40).

Nakotala malamu uta tokotaki na bowumbu na 1491 kino lelo, tokomona ete mibu 430 esi elekaki pamba te ekokaki na 1921; kasi Bayindo tozali kaka koniokuama mpe tozali kokoba na bowumbu kino lelo.
Nionso oyo ezali kaka pona matoyi mangongi na biso Bayindo mpe na kozanga koyoka maye Batindami mpe ba Mibikisi Tata Mokeli azali kotinda epayi na biso mpe lisusu na kozanga kondima Mfumu KIMBANGU oyo azali Mokonzi mpe Mobikisi na biso Bayindo oyo na mobu 1921 na Mbanza Nsanda alobaki ete “Moyindo akokoma Mundele mpe Mundele akokoma Moyindo”.
Maloba ya motuya oyo esosolamaki malamu na ngambu ya loposo pembe oyo ayebi ete Mfumu Kimbangu azali motindami ya Yesu te, kasi motindami ya Nzambe oyo ayaki kobikisa Bayindo na bowumbu oyo bango ba mindele bakotisaki biso.

Na yango, lisanga VU.VA.M.U na nzela ya Mfumu Nkusu Kiambu Nzalampanda Ne N’Songi A Nzila ezali kokoba misala oyo Mfumu Kimbangu atikaki na tina ya lobiko ya Bayindo na bisika binso bazuami na bozongi na bonzambe ya bakoko na biso. Nde na bongo Moyindo nionso esika azuami esengeli azonga na esika tobungela.

Pona kokisa mosala iye, lianga Vuvamu ezali kotangisa Bayindo Mibeko Mia Bikela na bisika nionso ba Vula ezuami (Station) ya Vuvamu ezuami, mpe lisusu ezali kobimisa bilili (emission) mpe ba buku oyo bokoki kozua na nzela ya mupepe (Internet), DVD mpe bongo na bongo.

Biteni ya makomi oyo ezuami na kati ya buku « PONA NINI BAYINDO BAKOMI BABOLA ? » «POURQUOI LES AFRICAINS SONT-ILS DEVENUS PAUVRES ?»  oyo ekomami na  MFUMU NKUSU KIAMBU NZALAMPANDA NE N’SONGI A NZILA.

« Tika ete kimya ya Tata Mokeli ezala na bino na kombo ya Mfumu Kimbangu Mokonzi mpe Mobikisi na biso Bayindo » Isande-Malungane.

 

 

 

 

 

Copyright © www.vuvamu.com 2012 Esalemi na Honour Pictures Company